Norsk P.r.E. avlsforening

Pura Raza Española

logo-M

Vedtekter

§1 Foreningens navn
Norsk P.R.E. Avlsforening er en medlemsforening.

§2 Tilslutning
Foreningen er tilsluttet ANCCE (Asociacion Nacional de criadores de caballos de Pura Raza Española).

§3 Formål
Norsk P.R.E. Avlsforening har som formål å samle alle med interesse for P.R.E. (Pura Raza Española) til samarbeid til det beste for rasen. Foreningen skal videre søke å fremme oppdrett og bruk av P.R.E. i tett samarbeid med ANCCE og stamboken.

Norsk P.R.E. Avlsforening skal følge ANCCE`s stambok- og kåringsregler.

Norske eiere av P.R.E. skal behandles likt når det gjelder hjelp og ytelser (direkte eller indirekte) mot hovedorganisasjonen ANCCE, uansett om de er medlemmer i foreningen eller ikke. For å realisere formålet skal Norsk P.R.E. Avlsforening spre kunnskap, øke forståelsen og interessen for hesterasen via foreningens web side. Vi skal tilstrebe at rasen holdes sunn, og fremme utvikling av eksemplarer med gode egenskaper morfologisk og bruksmessig. Vi skal medvirke til et planfast avlsarbeid gjennom informasjon til norske avlere av P.R.E., og arbeide for å skape et godt miljø og samarbeid blant medlemmer i foreningen.

§4 Medlemskap
Alle som støtter Norsk P.R.E. Avlsforening sitt formål og vedtekter kan tegne medlemskap. Innmelding skjer til Norsk P.R.E. Avlsforening. Det er en forutsetning at den årlige medlemskontingenten er betalt senest innen tidspunkt for avholdelse av årsmøtet. Foretak og foreninger kan også være medlemmer av foreningen. Dersom flere i en familie vil bli medlem, kan disse tegne eget medlemskap hvis forutsetningene for dette er oppfylt. Hvert medlem har en stemme forutsatt at medlemmet har fylt 18 år.

Foreningen har følgende type medlemskap:

  • Hovedmedlemskap – Gir rett til 1 stemme ved generalforsamling/årsmøte dersom vedkommende er over 18 år.
  • Familiemedlemskap – Gir rett til 1 stemme ved generalforsamling/årsmøte av familiemedlem over 18 år.

 

§5 Styret
Norsk P.R.E. Avlsforening ledes av et styre på 5-8 personer. Styrets medlemmer må være personlige medlemmer av Norsk P.R.E. Avlsforening. Leder og styremedlemmer velges for to år. Styrets hovedoppgave er å ivareta foreningens formålsparagrafer og vedtekter. Styret forplikter seg til å følge vedtekter og vedtak vedtatt av årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig ved alminnelig flertall. Enstemmighet skal tilstrebes i alle saker. Ved stemmelikhet gjelder den mening som bifalles av leder. Styret forbereder og sørger for at neste årsmøte finner sted. Styret forplikter seg til å ivareta sine verv i perioden mellom to årsmøter i samsvar god styreskikk. Styremøtene kan avholdes ved at styret møtes eller ved telefon. Telefonstyremøte skal kun avholdes hvor dette anses som betryggende saksbehandling. Det skal føres protokoll fra alle styremøter. Styret kan tildele personer med spesielle funksjoner møterett, men ikke stemmerett på styremøter.

§6 Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste organ, og skal avholdes minimum annethvert år Om det er få som melder sitt fremmøte, kan årsmøtet avholdes pr. tlf. eller andre medier. Foreningens årsregnskap skal sendes ut på e-post til alle medlemmer hvert år. Innkalling med dagsorden skal sendes medlemmene minst 2 uker før årsmøtet. Møtedato skal gjøres kjent for medlemmene minst 3 uker på forhånd. Forslag på saker fra medlemmer som ønskes fremmet på årsmøtet må være styret i hende innen 2 uker før årsmøtet. Forslag til kandidater til styreverv må være valgkomiteen i hende innen 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal:

a) Godkjenne innkallingen og dagsorden herunder hvem som er til stede

b) Velge møteleder og referent

c) Behandle styrets årsmelding

d) Behandle styrets årsregnskap

e) Behandle innkomne saker

f) Velge nye styrerepresentanter, herunder styrets leder og kasserer

g) Velge valgkomité

h) Fastsette medlemskontingent

i) Fastsette gebyrstørrelse for ytelser til ikke medlemmer.

Stemmeberettigede er alle som har gyldig medlemskap når årsmøtet avholdes. Avstemning kan skje ved personlig fremmøte eller ved fullmakt. Et medlem kan kun disponere en fullmakt. Fullmakten skal være signert av fullmaktsgiver. Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall. Avstemninger skal foregå skriftlig dersom minst en person forlanger dette. Bare de i innkallingen oppgitte saker eller forslag kan behandles på årsmøtet.

§7 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret eller minst 20 % av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av saker som skal behandles. Kun de i innkallingen oppgitte saker eller forslag behandles.

§8 Medlemskontingent
Norsk P.R.E. Avlsforenings styre krever inn medlemskontingenten, med forfall 15. Februar hvert år. For nye medlemmer som melder seg inn i foreningen i løpet av årets siste to måneder, gjelder innbetalt kontingent også for det påfølgende år. Foreningsåret gjelder fra 1/1 til 31/12. Medlemmene har ikke stemmerett før kontingenten er betalt.

§9 Valgkomité
Norsk P.R.E. Avlsforening skal ha en valgkomité på 3 medlemmer som er valgt av årsmøtet. Valgkomiteen velges for to år. Valgkomiteen tar i mot forslag til, og skal selv fremme egnede kandidater til de verv som skal besettes.

§10 Økonomi
Regnskapsåret er 1. januar til 31. Desember. Norsk P.R.E. Avlsforenings regnskap føres av kasserer. Norsk P.R.E. Avlsforening skal ha en revisor.

§11 Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å følge Norsk P.R.E. Avlsforenings formål og vedtekter.

§12 Utestenging og eksklusjon
Medlemmer som motarbeider foreningens formål og vedtekter, eller bryter foreningens vedtekter, kan bli utestengt for en periode på mellom 1-6 måneder eller i graverende tilfeller ekskludert fra foreningen. Vedkommende som er blitt utestengt skal ha anledning til å legge frem saken for en ekstraordinær generalforsamling.

§13 Representanter for Norsk P.R.E. Avlsforening
Det er ikke ønskelig at representanter i Norsk P.R.E. Avlsforening bruker sin stilling for å fremme egen næring eller personlige interesser. Misbruk av verv blir sett på som svært alvorlig og vil kunne medføre fratredelse av verv og utestenging fra foreningen.

§14 Vedtektsendring
Vedtektsendringer kan kun foretas på årsmøte og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.

§15 Henvendelser/ Klager
Alle saker/forslag og klager må sendes skriftlig til Norsk P.R.E. Avlsforening og styret vil behandle disse på kommende styremøte.

§16 Oppløsning
Oppløsning av Norsk P.R.E. Avlsforening kan bare bestemmes av det vanlige årsmøtet der 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene må være enige. Blir oppløsningen vedtatt, må det innkalles til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Disse vedtektene var utarbeidet på Ål i Hallingdal 03.10.09 og revidert på årsmøtet på Starum 07.09.2018.

Norsk P.R.E. avlsforening
v/ Kåre Liadal,
Liadalsvegen 882,
6152 Ørsta

E-post norskpreavlsforening@gmail.com

Org. nummer 994 050 508
Kontonummer 1503.12.96622